Almindelige forretningsbetingelser

1 Generelt
Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige forretningsbetingelser for Aktiv Revision Silkeborg (herefter ”Sælger”) leverancer til køber.

2 Priser
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og andre udlæg. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, nettoprisindeks, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til, at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser uden forudgående varsel.

3 Betaling
Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,25 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Manglende overholdelse af Sælgers betalings-vilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

4 Force majeure
Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktionsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

5 Persondata
I forbindelse med at vi udfører en opgave udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og E-mail adresse og andre relevante oplysninger. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af opgaven. Informationerne gemmes i mindst 5 år. Som registreret person har man ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling rette og slette den data, som vi opbevarer. Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til Datatilsynet.


Ekstern persondatapolitik

Hvorfor har vi en persondatapolitik?
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik om behandling af persondata. Aktiv Revision Silkeborg er dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi har en fair og gennemsigtig databehandling
De persondata, som kunder stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål. I forbindelse med rekruttering og ved modtagelse af ansøgning og bilag bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet, 6 måneder herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Vi anvender denne type data om kunden
Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også de data, som fremgår af kundens skattemappe, i det omfang kunden giver os adgang til den.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun kundedata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen. Formålene er at løse de opgaver, som er aftalt med kunden. Formålet er afgørende for, hvilke typer data om kunden, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi minimerer mængden af data, som kunden skal oplyse. Hvis vi ønsker at anvende persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi kunden om det nye formål og beder om kundens samtykke, før vi påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi kunden om dette (se sidste afsnit om hvidvaskloven).

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata
Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om kunder, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant. Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi kunden oplyse os om relevante ændringer i data.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter kundens persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen.

Videregivelse af persondata
Aktiv Revision videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse, men til behandling af data anvender vi samarbejdspartnere og underleverandører bl.a. systemleverandører, revisorer og advokater. I den forbindelse udleverer vi de personoplysninger der er nødvendige til, at de kan opfylde deres forpligtelse om levering af en aftalt ydelse. Vi kan blive retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vores IT-leverandør sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kunden for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette kunden om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies, formål og relevans
Vi indsamler som udgangspunkt ikke personoplysninger via hjemmesiden. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan Du kan slette eller afvise dem. Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre virksomheders hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Kunden har ret til at få adgang til sin persondata
Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden, i det omfang vi videregiver data.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata
Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format
Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Generelt om kundens brug af sine rettigheder
Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Hvidvaskregler
I henhold til hvidvaskreglerne skal vi oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger. Vi skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre legitimation ved etablering af kundeforholdet. Ved mistanke om hvidvask vil vi foretage yderligere undersøgelser, som vi er forpligtet til at opbevare oplysninger om. I tilfælde af mistanke, som vi ikke kan afkræfte, er vi forpligtet til at underrette SØIK.